Medezeggenschapsraad (MR)

Slide

MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingesteld orgaan. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft een adviserende rol.

’t Speel-Kwartier heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit drie ouders/verzorgers en drie personeelsleden. De directeur heeft een rol als adviseur. Ouders en verzorgers kunnen door middel van verkiezingen lid worden van de MR. Namens alle ouders en verzorgers kunnen zij adviseren in of instemmen met voorstellen van de directie van ’t Speel-Kwartier.

Onderwerpen

De leden van de MR kunnen in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school inbrengen. Het is niet gebruikelijk dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken. Voorbeelden van zaken die worden besproken zijn:

  • De hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
  • De invulling van tussenschoolse opvang
  • Vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
  • Vaststellen van het schoolplan en zorgplan
  • Praktische zaken

Alle ouders en verzorgers kunnen vragen, opmerkingen en suggesties per mail aanleveren.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de Medezeggenschapsraad per school is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Elke MR van elke CPOV- school wordt hierin vertegenwoordigd. De GMR houdt zich uitsluitend bezig met schooloverstijgende zaken.

Rapportage

Via onze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van wat er in de MR besproken is. Geïnteresseerden kunnen ook de agenda en de verslagen inzien.